Alatoran_header  
Əsərlər > Murad Köhnəqala > Milli Məclis

Azəri xalqını əmmamələməlimi
yoxsa əmmamələməməlimi…?
Bəlkə əllaməliyək
Bəlkə əllatliyək
Bəlkə əllabələyək
Bəlkə əmmaşəlləyək
Bəlkə əmmahelləyək
Doxsan faiz lehinə,
buleyli,
On faiz əleyhinə
Buleyli
Ay buleyli, buleyli, buleyli…!

                                   yanvar 2004